Ngôi nhà thứ 10 là cung Thiên Bình Ngôi nhà thứ 10 là cung Thiên Bình, cung Thiên Bình ít thiên về bản năng hay tính nguyên thủy nhất. Nó đã tiến hóa từ sự nguyên thủy và cũ kĩ trước kia để hướng tới sự tinh tế và văn hóa. Nhu cầu mạnh mẽ làm cho […]